• NL
 • ENG
 • Home
 • Boeken
 • Publicaties
 • Poëzie
 • Nieuws
 • Biografie
 • Links

 • Bestel hier

  Denken over Kunst:

  Author: van den Braembussche, Antoon
  Publisher: Coutinho
  Published: 2009
  ISBN: 978-1-4020-5637-6
  Hardcover, 326 p.
  'Denken over kunst' biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht. 'Denken over kunst' maakt het verband duidelijk tussen kunstfilosofie en kunstwereld, en presenteert een zo objectief mogelijke weergave van de stand van zaken binnen het esthetisch denken.

  Over wat kunst is en wat kunst zou moeten zijn, gaat het eerste deel van deze inleiding. Hierin komen de klassieke kunsttheorieën aan bod die tot de dag van vandaag onze kijk op kunst hebben beïnvloed.

  In het tweede deel plaatst de auteur het denken over kunst in een maatschappelijk en historisch kader en vergelijkt hij de verschillende kunstfilosofische stromingen met elkaar.
  Kunst kan ook als taal worden beschouwd, met een eigen tekensysteem, althans volgens de postmodernisten. Volgens deze opvatting moet kunst los van de historische context worden gewaardeerd en bestudeerd. In het derde deel staat de vraag centraal of kunst wel een relatie met de werkelijkheid dient aan te gaan.

  De inzichten en theorieën die in dit boek aan bod komen, worden geïllustreerd aan de hand van full-colour afbeeldingen van de bespoken kunstwerken.

  'Denken over kunst' richt zich op universitaire studenten kunst- en cultuurstudies, studenten (kunst)filosofie en hovo-studenten, maar is ook geschikt als een algemene introductie in de stof.

  376 p. / hardcover

  Recensies

  Van den Braembussche introduceert niet alleen de belangrijkste theorieën uit de moderne kunstfilosofie op een heldere en systematische wijze, maar ook worden de diverse theoretische visies voortdurend met elkaar vergeleken. In die zin schetst het boek een toegankelijk beeld van het actuele, kunstfilosofisch debat. Het aardige van dit boek is ook dat de auteur ieder hoofdstuk afsluit in ‘het atelier van de kunstenaar’, waar de behandelde filosofische vraagstukken vanuit het perspectief van een steeds weer een andere kunstenaar worden beschouwd.

  Henk Slager, Editor of Lier & Boog

  Denken over Kunst is geschreven als een handboek voor het onderwijs in de kunstfilosofie. Maar door de systematische opzet en de begrijpelijke taal, luchtig en zonder droge theorie, is het boek in principe voor iedereen toegankelijk.

  Donald Van den Heuvel, Filosofie Magazine

  Als we na deze overwegingen het boek van Van den Braembussche ter hand nemen, dan moeten we concluderen dat dit boek inderdaad een echte en goede Nederlandse inleiding in de esthetica is. In het boek worden de belangrijkste filosofische theorieën over kunst uit de twintigste eeuw behandeld. Bovendien worden Kant, Hegel en Nietzsche besproken. Wie dit boek heeft gelezen heeft werkelijk kennis gemaakt met de moderne kunstfilosofie.

  Robert Zwijnenberg, Krisis

  ‘Denken over Kunst’ biedt de lezer een goed uitgebouwd raamwerk om zich binnen de kunstfilosofie te kunnen oriënteren. Tegelijk wordt de nauwe samenhang duidelijk gemaakt tussen kunstfilosofie enerzijds en de levende kunstwereld van vandaag anderzijds.

  Al de Boeck, Gazet van Antwerpen

  Als inderdaad antwoorden worden gezocht op mooie maar verraderlijke vragen als: “Hoe subliem is het absolute?” of “Hoe absoluut is het sublieme?”, dan kom je met “Denken over Kunst” van Antoon A. Van den Braembussche al een heel eind op weg”

  Al de Boeck, Ons Erfdeel

  Er zijn geen Duitse en Engelse handboeken die vergelijkbaar zijn met Denken over Kunst, wat betreft omvang en inhoud. (…)  Een belangrijk pluspunt van Van den Braembussches handboek is dat alle stromingen en filosofen redelijk onbevooroordeeld worden besproken en op hun eigen merites worden beoordeeld.

  Robert Zwijnenberg, Jaarboek voor Esthetica, 2001

  Braembussche wil met zijn boek onder meer het verband verduidelijken tussen de kunstfilosofie en de kunstwereld. Daartoe behandelt hij aan het eind van bijna elk hoofdstuk onder de naam ‘het atelier van de kunstenaar’ het werk van een kunstenaar of verschijnsel dat in verband staat met het voorgaande. Juist hierin schuilt de grote meerwaarde van deze uitgave (…).
  Dat er een grote behoefte was aan een goede, veelomvattende inleiding wordt nog eens onderstreept door het feit dat men in het onderwijs op universiteiten, kunstacademies en conservatoria gretig gebuik maakt van Denken over Kunst. Het is ook voor de leek helder en toegankelijk geschreven.

  Katja Roodenburg, Kunst en Wetenschap

  Om met de deur in huis te vallen. Van den Braembussches Denken over Kunst is een doorwrocht en degelijk stuk academische vakfilosofie. Het is dik, complex en al met al pittige lectuur. Echter, wie het boek van kaft tot kaft gaat lezen, kan zich nadien roemen op een stuk gedegen kennis van de belangsrijkste richtingen in het filosofische denken over kunst (...)

  FH, www.filosofie-online/nl/nieuwe boeken

  Antoon Van den Braembussche, ‘Denken over kunst’ (2007)
  De grenzeloze wegels van kunst (****)

  Professoren durven wel eens een boek te schrijven dat behalve de academische wereld ook voor een breed publiek bedoeld is. De meeste daarvan hebben het moeilijk om een tekst in elkaar te steken die inhoudelijk sterk is en voor het publiek leesbaar en begrijpbaar blijft.
  Professor Antoon Van den Braembussche (Erasmus Universiteit en VUB) lijkt erin geslaagd te zijn om over een toch wel moeilijk thema als kunst de lezer een stevige basis te bieden over de verschillende stromingen in de kunstfilosofie. De auteur maakt een reis door de verschillende filosofische denkwijzes die van betekenis zijn geweest en nog steeds zijn binnen de kunst. Een aantal sleutelfiguren zoals Hegel, Kant, Heidegger en Derrida laat hij langer aan het woord. Begrijpelijk, gezien hun betekenis in de kunstfilosofie. Het interessante aan dit boek is dat de verschillende filosofen op zo’n manier worden voorgesteld dat men ook het zinsverband van hun denken begrijpt. Dit komt doordat de auteur telkens eerst de filosofische familie introduceert alvorens op de filosoof zelf te focussen.
  Een van de sterkste punten van het boek, naast de enorme belezenheid, lijkt ons de systematiek waarop al die verschillende filosofische scholen worden uitgelegd. Het is niet vanzelfsprekend om deze grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie voor een breed publiek te introduceren op zulke manier dat de lezer steeds mee is. Volgens ons heeft de auteur dit kunnen realiseren door een portie spontaniteit weten te bewaren in zijn tekst en zijn heldere schrijfstijl.
  ‘Denken over kunst’ is al aan zijn vierde druk toe. Deze laatste druk bij uitgeverij Coutinho is ongetwijfeld de mooiste. Naast een uitgebreide bibliografie bij elk hoofdstuk vind je op het einde van het boek een aantal afbeeldingen van kunstwerken terug die in het boek besproken worden. Gezien de omvang van de literatuur en de namenlijst die in het boek verwerkt worden, is de index ook erg handig. Een minpunt zijn echter de vele uitroeptekens die de auteur hanteert in zijn volle optimisme, maar bij de lezer een beetje storend en verwarrend zijn.
  Het zou interessant zijn mocht er een hoofdstuk aan dit boek worden toegevoegd waarin de niet-Westerse stromingen over kunst geïntroduceerd worden. Met het becommentarieerde literatuuroverzicht zou het een handige springplank zijn voor de lezer om zelf verder op zoektocht te gaan naar zijn/haar lievelingstheorie. Voor wie liever of beter in Engels leest, is ‘Denken over kunst’ onlangs in het Engels bij uitgeverij Springer verschenen.
  De auteur geeft geen kant en klare antwoorden over wat kunst nu is want dit verschilt naargelang de theorie van waaruit kunst wordt benaderd. De auteur kijkt een stap verder dan de theorie en legt bij elk hoofdstuk een brug naar de praktijk door praktische voorbeelden te bespreken in wat hij ‘Het atelier van de kunstenaar’ noemt. Volgens hem hebben de theorieën die hij bespreekt sterke punten, maar vertonen ze ook elk zwakheden. Als men op zoek gaat naar de juiste theorie, dan is dit niet het juiste boek. Dit boek is eerder op zoek naar dat wat de titel weergeeft: denken over kunst.
  Kortom, als we kunst benaderen is er geen waarheid waarmee het kunstwerk kan vergeleken worden. Het perspectief is meervoudig en steeds mobiel, onstabiel want een vaste bodem is er niet meer. Uit:  CuttingEdge 10-08-10

  http://blerilleshi.wordpress.com/2010/08/10/antoon-van-den-braembussche-denken-over-kunst-2007/

  Bleri Lleshi

  As a student and later a lecturer in theories of arts and culture, I have had both the pleasure and the pain of reading textbooks and introductions to and overviews of philosophy of art. For however much I enjoy thinking about art and reading about thinking about art, I have rarely enthused over any one textbook. An exception is Antoon van den Braembussche’s well-written, insightful, and thoroughly engaging Thinking Art. I highly recommend this book.

  Timotheus Vermeulen assistant professor in cultural studies and theory at the university of Nijmegen